No products in the cart.

Image Alt

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia, definície pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti Gold pizza s.r.o., IČO: 52639363, Masarykova 22, 080 01 Prešov ako predávajúceho, spracovateľa osobných údajov a prevádzkovateľa internetového e-shopu goldpizza.sk (ďalej ako „predávajúci“ v prísl. gramatickom tvare) na jednej strane a neurčený počet záujemcov (kupujúcich alebo spotrebiteľov) o kúpu tovarov a služieb (ďalej ako „kupujúci“ v prísl. gramatickom tvare) pri uzatvorení kúpnej zmluvy uzavretou na diaľku (ďalej len „zmluva“ v prísl. gramatickom tvare) podľa príslušných právnych predpisov.

Právne predpisy:
A/ Zákon č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

B/ Zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo posky-tovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

C/ Zákon č. 22/2004 Z. z. zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;

D/ Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení;

E/ Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení;

F/ Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

(ďalej kdekoľvek v texte len „právne predpisy“ v prísl. gramatickom tvare)

Definície pojmov
Predávajúci – je obchodná spoločnosť prevádzkujúca internetový e-shop za účelom predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti;

Kupujúci – osoba podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu;

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

Zmluva – uzavretá na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim, kupujúcim, resp. spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostred-níctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti účastníkov právneho vzťahu, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Kompletná ponuka na https://www.goldpizza.sk

Objednávka – je prejavený úmysel kupujúceho alebo spotrebiteľa o kúpu určitých tovarov a služieb vyjadrený vložením tovaru alebo služby do „košíka“ v e-shope a následným vyplnením potrebných údajov o kupujúcom alebo spotrebiteľovi z dôvodu doručenia objednaného tovaru alebo služby kupujúcemu alebo spotrebiteľovi. Objednávka je záväzná pre obidve strany kúpnej zmluvy potvrdením „záväzne objednať s povinnosťou platby“.

Kúpna zmluva – právny dokument, na základe ktorého vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu alebo spotrebiteľovi odovzdať a kupujúcemu alebo spotrebiteľovi povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Kúpna zmluva je platne uzavretá a účinná pre obidve strany kúpnej zmluvy doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu alebo spotrebiteľovi na zadanú e-mailovú adresu v objednávke.

Osobný údaj – je údaj týkajúci sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Platobné a dodacie podmienky
Ceny tovarov alebo služieb sú uvedené v e-shope predávajúceho. Ceny sú uvedené s DPH. Ceny sú záväzné pre obidve zmluvné strany kúpnej zmluvy v čase potvrdenia objednávky predávajúceho. Ceny nezahŕňajú poplatky za balné a dodacie, resp. prepravné náklady. Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci. Lehota na dodanie tovarov a služieb je uvedená individuálne pri každom produkte. Náklady za dodanie, resp. prepravu tovaru predávajúci oznámi včas kupujúcemu alebo spotrebi-teľovi, najneskôr však pri potvrdení objednávky. Neprevzatie tovarov alebo služieb, resp. iba čiastočné prevzatie tovarov alebo služieb objednaných kupujúcim alebo spotrebiteľom je porušením ustanovení kúpnej zmluvy, pokiaľ nebolo dohodnuté vopred s predávajúcim inak. Náhradu škody z porušenia niektorého z ustanovení kúpnej zmluvy znáša zmluvná strana, ktorá škodu spôsobila a je povinná ju nahradiť najneskôr do 15 dní od porušenia ustanovenia kúpnej zmluvy. Výšku náhrady škody je povinná poškodená strana oznámiť druhej zmluvnej strane ihneď.

Kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný kúpnu cenu a náklady dodania, resp. prepravy uhradiť:

    • v hotovosti/stravné lístky;
    • kartou na mieste;

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti ak objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať; zmenila sa cena tovaru; cena tovaru bola chybne uvedená;